Hospitering

Et av hovedområdene i faget utdanningsvalg er utprøving av utdanningsprogram. I mange kommuner og regioner gjennomføres dette blant annet ved at ungdomsskoleelevene hospiterer ved en videregående skole, eller i en bedrift. Hospitering er et verktøy for administrasjon av disse utprøvingsperiodene. Det kan bestilles og brukes separat eller i kombinasjon med våre øvrige produkter.

Informasjonskanal, påmeldingstjeneste og smart fordelingsfunksjon

Tjenesten fungerer som informasjonskanal mellom elev/foresatte og skole om hvilke utdanningsprogram som tilbys ved de videregående skolene (evt. bedrifter) i elevens nærområde. Samtidig er Hospitering et verktøy for å ta imot og håndtere elevenes påmeldinger til utprøving av de ulike utdanningsprogrammene.

Her kan elevene finne fram til det utdanningsprogrammet eller området/kurset de ønsker å prøve ut, og melde seg på. Skoleeier, eller den som koordinerer utprøvingsperiodene, kan enkelt og raskt fordele elevene til de aktuelle videregående skolene, og oversikten blir umiddelbart tilgjengelig ved de enkelte skolene. Skolene kan så rydde i listene, ta ut fordelingsrapport for transportplanlegging (viser elevfordeling per dag per destinasjon), og en datomatrise hvor elever og lærere raskt kan se både enkeltelevers hospiteringer og hvem som er på skolen de forskjellige dagene (kan tas ut klassevis eller for hele skolen). Og neste år kan skoleeier enkelt bruke fjorårets oppsett som mal, og kommer da raskt i gang med en ny runde.

Tjenesten legger opp til at flest mulig elever fra samme klasse og skole skal fordeles til samme hospiteringssted samme dag, både med vekt på felles transport og samreise, og færrest antall hospiteringsdager per grunnskole. Nærskoleprinsippet kan også legges inn, ved at videregående skoler prioriteres i en gitt rekkefølge for den enkelte grunnskole. Det er også mulig å la elevene velge videregående skole selv, både for enkeltkurs/områder og generelt. Det bør nok legges opp til at eleven velger privatskoler/friskoler spesifikt, siden disse har alternativ pedagogikk og skolepenger, mens eleven gjerne kun tar stilling til kurs/område/utdanningsprogram, ikke skole, når det gjelder den offentlige skolen.

I tillegg finnes også blant andre følgende tilpasningsmuligheter:

  • forutsigbar(e) hospiteringsdag(er) for grunnskole (grisgrendte skoler må gjerne bestille transport lang tid i forveien)
  • skoleeier kan styre antall hospiteringer hver enkelt elev skal kunne gjøre i perioden (min og max), og om skolene skal kunne overstyre dette

Gratis tilbehør

Alle brukere av Hospitering har tilgang til YOU-portalens utforskningsmodul. Den inneholder:

  • Oversiktlig presentasjon av faginnhold på alle utdanningsprogram.
  • Oversikt over hvilke skoler i elevens hjemfylke som tilbyr de ulike utdanningsprogrammene, og lenker til skolenes hjemmesider.
  • Rikholdig billedserie som viser elevaktiviteter på alle utdanningsprogram.
  • Lenker til over 500 yrkespresentasjoner på nettet, heriblant bilder og en mengde informasjonsfilmer.
  • Lenker til alle viktige nettsider vedrørende yrkes- og utdanningsveiledning.
  • Oversikt over fagskoletilbud i elevens hjemfylke.
  • Oversikt over alle høyskoler og universiteters studietilbud, også private, og lenker til studiestedenes hjemmesider.
  • Oversikt over alle folkehøyskoletilbud og lenker til skolenes hjemmesider.

Alt innholdet i utforskningsmodulen er sortert slik at elevene lett finner fram til den informasjonen som er relevant for deres interesseområde.

Webdesign levert av Zondo Norge AS