Anbefalt bruk

Selv om alle produktene på YOU-portalen kan kombineres fritt, anbefaler vi abonnement på hele denne pakken av verktøy. Da får elevene individuelle pålogginger og tilgang til samtlige ressurser. Med det øker forutsetningene for å kunne arbeide strukturert med karriereplanlegging, og dermed øker også mulighetene for at elevene gjør gode og reflekterte utdanningsvalg.

Før du leser gjennomgangen nedenfor kan det være lurt å sette seg inn i hva de ulike produktene på YOU-portalen er.

På ungdomstrinnet

Det anbefales at man bruker påloggingen til Karrierepermen når man skal benytte seg av alle tjenestene på YOU-portalen. Både Skoletest, Hospitering og filmserien «I riktig retning» kan nemlig knyttes til refleksjonsoppgaver i Karrierepermen. Valgene elevene gjør på Hospitering, testene de gjør med Skoletest, og oppgavene de gjør forøvrig, blir da lagret på elevens eget område. Her har bare eleven selv, og selvsagt lærer/rådgiver, tilgang.

Karrierepermen inneholder oppgaver, eller aktivitetsark som de kalles, tilpasset alle hovedområdene i faget utdanningsvalg: Om videregående opplæring og arbeidsliv, Utprøving av utdanningsprogram og Om egne valg. I tillegg har vi laget en kategori oppgaver som vi har kalt Hvem er jeg? Denne ivaretar fagets formål om at elevene skal bli bevisst egne evner og anlegg.

Vi anbefaler at faget starter på 8. trinn med hovedvekt på oppgaver fra sistnevnte kategori. Å øke bevisstheten rundt egne evner og anlegg er en lang prosess, så det kan være lurt å komme tidlig igang. Bruk gjerne Skoletest som en del av disse prosessene. Elevene kan godt ta denne testen både en og to ganger hvert skoleår.

På 9. og 10. trinn vil utprøvingsperiodene legge beslag på en del av timene i faget. De fleste skoler velger å vente til elevene går 9. og 10. før de sender dem ut på utprøving. Før utprøving bør man arbeide med aktivitetsark knyttet til kategorien Videregående opplæring, for å sikre at elevene har tilstrekkelig med kunnskaper til å kunne foreta fornuftige valg.  Ved å legge Hospitering ut som en oppgave i Karrierepermen kan man få ut nødvendig informasjon om utprøvingsperiodene, ta imot påmeldinger til de ulike utprøvingstilbudene, og få elevene til å redegjøre for sine valg, dersom det er ønskelig.

På videregående skole

Det å skape nok rom til arbeid med karriereplanlegging på videregående krever sitt, ettersom det ikke er et eget fag for dette slik som i ungdomsskolen. En mulig løsning er å lage læringsoppdrag vedrørende karriereplanlegging i fellesfagene. Dette forutsetter at man får faglærere med på tanken om at dette er en viktig prioritering. I brukermanualen til Karrierepermen finner du oppgaver, eller aktivitetsark som de heter, som kan benyttes i ulike fellesfag.

Skoletesten for elever på videregående er myntet på elever som skal søke høyere utdanning. Utforskningsmodulen på YOU-portalen gir oversikt over studietilbud på høyskoler, universitet og folkehøyskoler, og har også lenker til en rekke nettsteder med relevant informasjon. Alt er sortert etter interessområder slik at elevene lett finner det de er interessert i. Siden YOU-portalen er nettbasert kan eleven jobbe med dette hvor og når som helst. Det er altså ikke nødvendig å sette av tid og rom på skolen for at elevene skal kunne benytte seg av tjenestene.

For elever på yrkesforberedende utdanningsprogram inneholder YOU-portalen oversikt over fagskoletilbud i elevens hjemfylke. Elever på vg1 vil dessuten ha nytte av alle ressursene vedrørende vg2- og vg3-tilbud som finnes under menyvalget utforsk vgs. I karrierepermen finnes aktivitetsark knyttet til arbeid i faget yrkesfaglig fordypning.

Elever som vurderer å skifte utdanningsløp kan ha god nytte av Karrierepermen omvalg, Skoletest for omvalg av videregående utdanning og Utforsk vgs, gjerne sammen med filmserien «I riktig retning».

Brukeruttalelse:

Vi har brukt Skoletest i flere år. Den er ypperlig som utgangspunkt for våre vg1-elever når de skal velge videre, og et selvsagt utgangspunkt for samtale før de velger programområde på vg2. Det er også viktig for elevene å få se at noen fagområder ikke er relevante i det hele tatt. Det at en samtidig kan trykke på søylene og få frem hvilke studieområder søylen dekker, hvor studiet blir tilbudt og hva en trenger for å komme inn på studiet, gir for mange en liten aha-opplevelse.

Jeg har for noen elever også tatt testen på vg3-nivå. Ved sammenligning  av vg1- og vg3-profilen kan en se i hvilken retning valgene har endret seg. Spesielt er dette interessant for de elevene som hadde mange søyler med høy score på vg1. For mange av disse har de et betydelig mindre antall søyler på vg3-nivå. Dette kan gjøre valgene mer realistiske.

Min erfaring er at kombinasjon av testing, samtale og den informasjonen som er tilgjengelig på utdanning.no og you-portalen.no, til sammen gir et meget godt grunnlag for valg.

Egil Sundve, rådgiverved Vardafjell vgs

Filmserien «I riktig retning»

Abonnement på filmserien gir deg mulighet for å se denne både i YOU-portalen og hos fagfilm.no. På YOU-portalen er serien optimalisert for dataskjerm via nettverk med begrenset ytelse, noe som gjør at flest mulig elever på samme skole kan se film samtidig. På fagfilm.no ligger filmene med enda høyere kvalitet, noe som også krever mer ressurser fra skolens nettverk. Vi anbefaler at elevene ser fimene gjennom YOU-portalen, og at fagfilm.no benyttes ved visning på lerret.

Brukeruttalelse:

30 % av dem som begynner å studere slutter eller skifter studie det første studieåret. Det er et signal om at eleven ikke helt vet hva det egentlig er å studere, eller at eleven ikke har satt seg skikkelig inn i det valget som ble foretatt. «Det var noe annet enn det jeg trodde det var». Muligheten til å få tilgang på yrkesfilmene fra fagfilm.no, som er tilgjengelig i YOU-portalen, vil være et godt bidrag til at eleven får innblikk i utvalgte studier. Hva gjør egentlig en sosionom, hva gjør en arkitekt osv. Bruk av disse filmene kan være med på å skape mer velfunderte valg.

Egil Sundve, rådgiverved Vardafjell vgs

Yrkes- og utdanningsveiledning: Hele skolens oppgave

Forskrift til opplæringsloven forplikter skolene til å involvere flere av skolens aktører i yrkes- og utdanningsveiledningen. I et prosjekt som strakk seg over tre år, har Universitetet i Sørøst-Norge sammen med Røyken videregående skole sett på suksessfaktorer og måter å løse dette på.

Listen over aktivitetsark forteller hvordan en del av aktivitetsarkene kan brukes i andre fag enn utdanningsvalg, og hvilke kompetansemål i disse andre fagene det enkelte aktivitetsark kan dekke.

Webdesign levert av Zondo Norge AS